Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r.

o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Obecnie podstawą funkcjonowania Funduszu jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, znowelizowana w związku z reformą ustrojową państwa ustawą z dnia 24 lipca 1998 r.

Władzami Funduszu są: Rada Nadzorcza i Zarząd. Prezesem Rady Nadzorczej jest Pełnomocnik ds. Osób niepełnosprawnych, zaś członków rady, na wniosek Pełnomocnika, powołuje i odwołuje Minister Pracy

i Polityki Socjalnej. Fundusz posiada 16 oddziałów terenowych.

Środki Funduszu, przeznacza się w szczególności na:

-          utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych,

-          dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

-          programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.

-          tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego, dofinansowanie:

· turnusów rehabilitacyjnych,

· sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

· zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

-          finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej,

-          dotację dla przedsiębiorców podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych, protetycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego albo usług w tym zakresie na uruchomienie tej produkcji lub usług,

-          finansowanie w części lub w całości badań, ekspertyz, analiz, opracowywania projektów norm, a także wydawnictw konkursów dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej,

-          opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów  informacyjnych i szkoleniowych,

-          dofinansowywanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji,

-          dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,

       w komunikowaniu się i technicznych.

Wybrane PROGRAMY CELOWE

 

"KOMPUTER DLA HOMERA" - program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego prace osobom niewidomym i niedowidzącym – celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych niedowidzących w zakupie nowoczesnego, podstawowego oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

"STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" - programy adresowane dla studentów niepełnosprawnych. Celem tego programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych , poprzez zdobycie wyższego wykształcenia , do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W ramach programu, ze środków PFRON mogą być dofinansowane następujące koszty: opłaty za naukę, zakwaterowania, dojazdów, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów  ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

"PARTNER 2006" -  wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.  Celem strategicznym programujesz wzrost aktywności zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane  przez organizacje pozarządowe.

EDUKACJA” – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.  Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dostępie do nauki oraz poprawa warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach zapewniających edukację i całodobową opiekę.

PROGRAM OGRANICZANIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” -  celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawności organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ” – celem programu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy. Przekazywane w ramach programu środki finansowe umożliwią organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI” – realizowany jest w następujących obszarach:

A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

C –dla pracodawców, w tym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości,

D – likwidacja barier transportowych,

F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

 

"JUNIOR" - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.  

W ramach programu udzielana jest ze środków PFON pomoc finansowa:

- absolwentowi ,skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową,

- doradcy zawodowemu w postaci premii za opiekę nad stażystą,

- pracodawcy uczestniczącemu w programie.

 

„PITAGORAS”- program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu. Celem programu jest:

- wsparcie studiów niesłyszących i niedosłyszących osób niepełnosprawnych,

- zapewnienie wszystkim osobom niedosłyszącym dostępu do dóbr kultury.

 

 

„PEGAZ”- program realizowany w trzech modułach:

I. aktywizowanie osób niepełnosprawnych przez likwidację barier  transportowych i w komunikowaniu się,

 w tym 3 obszary:

-  w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- w zakupie sprzętu komputerowego,

- w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

II. pomoc w dofinansowaniu przedsięwzięć w ramach programu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, Pt. „Wózki dla Polski”.

III. pomoc w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

 

„UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.

Adresatami programu są:

1)w obszarze A – osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko – wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców,

2) w obszarze B – gminy, na terenie których zamieszkują osoby będący adresatami obszaru A programu.

W ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Ponadto w tym obszarze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mogą uzyskać także dofinansowanie kosztów pobieranej nauki (czesne), dojazdu do szkoły i zakwaterowania (w przypadku gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zameldowania).

W ramach obszaru B programu dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

 

„TRENER PRACY”– zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

 

Adresatami programu są:
1) jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego – nie więcej niż15;
2) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych – nie więcej niż 10, które zatrudniają lub zamierzają zatrudnić Trenerów pracy.

 

Szczegółowe informacje, procedury i dokumenty do pobrania dotyczące programów  zawarte są na stronie internetowej PFRON  w zakładce „Programy PFRON” www.pfron.org.pl  .